Meet Our Team

Bojia

Logan

Yu Zhou Lee

Ashley Qian

Ying Qi

Jesse Hu

Sara Pak

Gautam Chebrolu

Scotty Shaw

Michael Deng

Thanks To Our Faculty

Howie

Nancy

Andrea

Lauren

Kyle